SEN ANSÖKAN TILL

PRAKTISK FILM
Vad kul att du är intresserad av att söka vår utbildning! Detta ansökningsformulär gäller sent inkomna ansökningar och vi behandlar din ansökan i mån av plats och tid.

Fyll i formuläret nedan och bifoga de bilagor som efterfrågas. Kontrollera att inga av filerna är större än 2 MB och att de är i godkänt filformat (se formuläret). Om du får problem med att skicka in ansökan, kontakta oss!

Glöm inte bort att läsa villkoren innan du godkänner dom och skickar in din ansökan.

LYCKA TILL!


MAILA OSS

BILAGOR PRAKTISK FILM 1

  • 5-8 stillbilder som tillsammans utgör en berättelse
  • En synopsis på en film du vill göra (max 1 A4)
  • Gymnasiebetyg
  • Nytagen bild på dig själv

BILAGOR PRAKTISK FILM 2

  • 5-8 stillbilder som tillsammans utgör en berättelse
  • Ett filmmanus du skrivit (kortfilm)
  • Gymnasiebetyg
  • Nytagen bild på dig själv
  • En film du gjort

ANSÖKNINGSFORMULÄRPraktisk Filmutbildning 2TIDIGARE UTBILDNING
Vad gjorde du efter gymnasiet fram till idag?


Berätta om dina erfarenheter av nedanstående konstformer. Vilka uppgifter har du haft? Vilken teknik har du jobbat med?

Markera ditt intresse för följande områden. (5 = mycket intresserad)123451234512345123451234512345

Markera din kunskapsgrad för samma områden. (5 = mycket kunnig)123451234512345123451234512345


(Recensera inte filmerna, utan beskriv istället dina upplevelser!)
Nedan bifogar du efterfrågat material. Tänk på att ingen enskild fil kan vara större än 2 MB!

(godkänd filtyp: jpeg, jpg)
(godkänd filtyp: pdf)
(godkänd filtyp: jpg, jpeg, png, gif, max storlek: 2 mb/fil)(godkänd filtyp: jpg, jpeg, png, pdf, max storlek: 2 mb/fil)
VILLKOR OCH BETALNINGSINFORMATION


OM STOCKHOLMS FILMSKOLA

Stockholms Filmskola är en ideell förening med organisationsnummer 802014-4187 som bedriver utbildningsverksamhet utan vinstsyfte. Verksamheten finansieras uteslutande med studenternas terminsavgifter.

Filmskolan har stadgar, styrelse och en anställd konstnärligt ledare/rektor. Filmskolan äger viss teknisk utrustning och engagerar erforderlig lärarkompetens.


ANTAGNING TILL UTBILDNING

Filmskolans utbildningsår är uppdelat i höst – och vårtermin.

Ansökan om deltagande i Filmskolans utbildning höst- och vårtermin skall göras på detta formulär och vara skolan tillhanda senast det datum som anges på hemsidan varje år.

Sökande som antas till utbildningen underrättas om detta skriftligen i brev eller e-post till den i ansökan angivna adressen. Senast en vecka efter denna underrättelse skall ansökningsavgiften 5.500 SEK erläggas till skolans plus- eller bankgiro.

När ansökningsavgiften inkommit till Filmskolan är antagningen definitiv. Om ansökningsavgiften inte erlagts inom sagda tid är sökanden inte antagen till utbildningen och den vakanta utbildningsplatsen kommer då att erbjudas annan sökande.


NÄRVARO OCH BETYG

All undervisning är obligatorisk. Varje ämneslärare anger den enskilda individens omdöme, antingen godkänd eller streck (ej deltagit). För att få godkänt (vilket krävs för att få gå vidare till nästa år och/eller att få slutintyg) gäller full eller minst 80 % närvaro vid alla undervisningstillfällen (inklusive föreläsningar) samt genomförda obligatoriska övningsmoment. Om du blir sjuk eller får annat ofrånkomligt förhinder och därmed missar en lektion, ta kontakt med respektive lärare och undersök möjligheten att ta igen lektionen. Det är också viktigt att du så tidigt som möjligt meddelar skolan din frånvaro. Studieintyg med beskrivning av genomgångna kursmoment ges endast till student som fullgjort utbildningen t o m sista terminen och betalt samtliga avgifter. Om studenten har missat något eller några moment i undervisningen kommer dessa att vara strukna i studieintyget.


KURSAVGIFTEN

Total kursavgift per läsår är 87.000 SEK. Med hänsyn till CSNs bestämmelser utgörs den årliga kursavgiften, förutom av ansökningsavgiften på 5.500 SEK, av delbetalning 1 om 40.000 SEK och delbetalning 2 om 41.500 SEK.

Du kan ansöka om merkostnadslån hos CSN för att betala hela kursavgiften. Läs mer om merkostnadslånet här.


BETALNINGSVILLKOR

Delbetalningarna faktureras studenten eller en av studenten anvisad enskild firma eller juridisk person – i två fakturor, vilka förfaller till betalning före respektive terminsstart enligt fakturorna angivna dagar. Vid utebliven betalning enligt faktura kommer lagstadgade avgifter att debiteras.

Om sökande som antagits till utbildningen och därtill erlagt ansökningsavgiften väljer att inte påbörja utbildningen höst- och vårtermin skall Filmskolan skriftligen underrättas om detta snarast och senast den 1 augusti eljest är han/hon skyldig att betala resterande kursavgift 81.500 SEK enligt tillsända fakturor.

Oavsett när ovan nämnda underrättelse inkommit till Filmskolan återbetalas inte ansökningsavgiften.

Om sökande som antagits till utbildningens höst- och vårtermin önskar påbörja denna senare än den schemalagda eller önskar göra ett uppehåll i påbörjad utbildning skall Filmskolan ofördröjligen underrättas om detta förhållande. Dylik senareläggning eller avbrott befriar likväl inte studenten från skyldighet att erlägga full kursavgift (5.500 + 81.500 SEK) enligt fakturering.