PERSONUPPGIFTER OCH ALLMÄNNA HANDLINGAR

HUR BEHANDLAR STOCKHOLMS FILMSKOLA DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi på Stockholms Filmskola värnar om personlig integritet. Här nedan kan du läsa hur vi behandlar din information, samt vilka rättigheter du har.

PERSONUPPGIFTER

Personuppgifterna hanteras i enlighet med GDPR.
De uppgifter vi lagrar om dig är samtliga uppgifter som du lämnar till oss i samband med olika kontakter med Stockholms Filmskola. Det rör bland annat namn, adress, telefonnummer, e-post, personnummer, organisationsnummer, betyg, bilder på personer och könstillhörighet.

TILL VAD ANVÄNDS UPPGIFTERNA?

Vi behandlar personuppgifter i syfte att handlägga ansökningar och för kommunikation under utbildningstiden.

TILL VEM LÄMNAS UPPGIFTERNA?

Vi kan i vissa fall lämna ut uppgifter på begäran från en statlig myndighet så som tex. CSN, MYH, Försäkringskassan och/eller Migrationsverket..

HUR SKYDDAS UPPGIFTERNA?

Stockholms Filmskola vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att all information skyddas från åtkomst av obehöriga.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

Uppgifter som inkommit till Stockholms Filmskola bevaras som arkivändamål.

VAD HAR DU FÖR RÄTTIGHETER?

Du har rätt att veta vad vi gör med dina personuppgifter som till exempel när och hur dina personuppgifter behandlas och varför. Du har dessutom rätt att få ut dina personuppgifter eller få dem flyttade, rättade, raderade eller blockade.

KLAGOMÅL

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du kan även vända dig direkt till Datainspektionen och lämna in ditt klagomål.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Peter Yngen – styrelseordförande
mobil: 070 667 79 91
peter.yngen@gmail.com