Sen ansökan till Praktisk Filmutbildning

BILAGOR PRAKTISK FILM 1

 

  • 5-8 stillbilder som tillsammans utgör en berättelse
  • En synopsis på en film du vill göra (max 1 A4)
  • Gymnasiebetyg
  • Nytagen bild på dig själv

BILAGOR PRAKTISK FILM 2

 

  • 5-8 stillbilder som tillsammans utgör en berättelse
  • Ett filmmanus som du skrivit (till en kortfilm)
  • Gymnasiebetyg
  • Nytagen bild på dig själv
  • Länk till en film du gjort (t ex via Youtube, Vimeo, etc)

Obs! För att söka Praktisk Film 2 krävs tidigare utbildning inom film (motsvarande Praktisk Film 1), eller flera års erfarenhet av arbete inom film.HUR BEHANDLAR STOCKHOLMS FILMSKOLA DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi på Stockholms Filmskola värnar om personlig integritet. Läs här om hur vi behandlar din information, samt vilka rättigheter du har.


Påbörja din ansökan här:

Observera att denna ansökan skickas in efter ordinarie ansökningstid och kommer bara att behandlas i mån av tid och plats på utbildningen.

Glöm inte att läsa villkor och betalningsinformation innan du skickar din ansökan.

Vid hög belastning på sidan kan det ta längre tid för ansökan att skickas in (efter att du valt ”SKICKA ANSÖKAN”). Tack för ditt tålamod!
Kontrollera noggrannt att bilagorna du bifogat inte är större än 2 MB, och att de är i rätt format (angivet i formuläret). Om problemen kvarstår, kontakta oss så hjälper vi dig!
TIDIGARE UTBILDNING


FotoManusRedigeringProduktionRegiLjud


(Recensera inte filmerna, utan beskriv istället dina upplevelser! Max 600 tecken per film.)
Nedan bifogar du efterfrågat material. Tänk på att ingen enskild fil kan vara större än 2 MB!

(godkänd filtyp: jpeg, jpg)
(godkänd filtyp: pdf)
(godkänd filtyp: jpg, jpeg, png, gif, max storlek: 2 mb/fil)(godkänd filtyp: jpg, jpeg, png, pdf, max storlek: 2 mb/fil)

JaNejDetta kan ta upp till ett par minuter. Stäng inte webbläsaren förrän formuläret blivit skickat!

PROBLEM MED ANSÖKAN? KONTAKTA OSS!

VILLKOR OCH BETALNINGSINFORMATION


OM STOCKHOLMS FILMSKOLA

Stockholms Filmskola är en ideell förening med organisationsnummer 802014-4187 som bedriver utbildningsverksamhet utan vinstsyfte. Verksamheten finansieras uteslutande med studenternas terminsavgifter.

Filmskolan har stadgar, styrelse och en anställd konstnärligt ledare/rektor. Filmskolan äger viss teknisk utrustning och engagerar erforderlig lärarkompetens.


ANTAGNING TILL UTBILDNING

Filmskolans utbildningsår är uppdelat i höst – och vårtermin.

Ansökan om deltagande i Filmskolans utbildning höst- och vårtermin skall göras på detta formulär och vara skolan tillhanda senast det datum som anges på hemsidan varje år.

Sökande som antas till utbildningen underrättas om detta skriftligen i e-post till den i ansökan angivna adressen. Tillsammans med antagningsbeskedet faktureras också den sökande ansökningsavgiften. Senast en vecka efter denna underrättelse skall ansökningsavgiften 5.500 SEK erläggas till skolans plus- eller bankgiro, enligt fakturan.

När ansökningsavgiften inkommit till Filmskolan är antagningen definitiv. Om ansökningsavgiften inte erlagts inom sagda tid är sökanden inte antagen till utbildningen och den vakanta utbildningsplatsen kommer då att erbjudas annan sökande.


NÄRVARO OCH BETYG

All undervisning är obligatorisk. Varje ämneslärare anger den enskilda individens omdöme, antingen godkänd eller streck (ej deltagit). För att få godkänt (vilket krävs för att få gå vidare till nästa år och/eller att få slutintyg) gäller full eller minst 80 % närvaro vid alla undervisningstillfällen (inklusive föreläsningar) samt genomförda obligatoriska övningsmoment. Om du blir sjuk eller får annat ofrånkomligt förhinder och därmed missar en lektion, ta kontakt med respektive lärare och undersök möjligheten att ta igen lektionen. Det är också viktigt att du så tidigt som möjligt meddelar skolan din frånvaro. Studieintyg med beskrivning av genomgångna kursmoment ges endast till student som fullgjort utbildningen t o m sista terminen och betalt samtliga avgifter. Om studenten har missat något eller några moment i undervisningen kommer dessa att vara strukna i studieintyget.


KURSAVGIFTEN

Total kursavgift per läsår är 87.000 SEK. Med hänsyn till CSNs bestämmelser utgörs den årliga kursavgiften, förutom av ansökningsavgiften på 5.500 SEK, av delbetalning 1 om 40.000 SEK och delbetalning 2 om 41.500 SEK.

Du kan ansöka om merkostnadslån hos CSN för att betala delar av kursavgiften. Läs mer om merkostnadslånet här.
I samarbete med Human Finans erbjuder vi även olika alternativ till delbetalning av din filmutbildning. Läs mer om Human Finans här. 


BETALNINGSVILLKOR

Delbetalningarna faktureras studenten eller en av studenten anvisad enskild firma eller juridisk person – i två fakturor, vilka förfaller till betalning i samband med höst- respektive vårterminsstart enligt fakturorna angivna dagar. Vid utebliven betalning enligt faktura kommer lagstadgade avgifter att debiteras.

Om sökande som antagits till utbildningen och därtill erlagt ansökningsavgiften väljer att inte påbörja utbildningens höst- och vårtermin skall Filmskolan skriftligen underrättas om detta snarast och senast den 1 augusti eljest är han/hon skyldig att betala resterande kursavgift 81.500 SEK enligt tillsända fakturor.

Oavsett när ovan nämnda underrättelse inkommit till Filmskolan återbetalas inte ansökningsavgiften.

Om sökande som antagits till utbildningens höst- och vårtermin önskar påbörja denna senare än den schemalagda eller önskar göra ett uppehåll i påbörjad utbildning skall Filmskolan ofördröjligen underrättas om detta förhållande. Dylik senareläggning eller avbrott befriar likväl inte studenten från skyldighet att erlägga full kursavgift (5.500 + 81.500 SEK) enligt fakturering.